พินอิน

วันนี้ jeenthai จะมาสอนพินอิน Pīnyīn 拼音 เสียงพยัญชนะและเสียงสระในภาษาจีนเพื่อให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้เข้าใจในเสียงพยัญชนะและเสียงสระ เหมาะกับคนที่ไม่มีพื้นฐานเลยเริ่มต้นอาจจะยากหน่อยครับต้องใช้ความพยายาม

天下无难事,只怕有心人
[ Tiānxià wú nánshì, zhǐ pà yǒuxīnrén ]

[ เทียนเซี่ยอู๋หนานซื่อ จื่อผ้าโหย่วซินเหริน ]

ไม่มีอะไรยากเกิน ถ้าเราพยายาม

  บทความที่แล้ว คำศัพท์ภาษาจีน : วิธีการนับเลขแบบจีน & สัญญาณมือแบบจีน 数数 shǔshù เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับบทความการนับเลขแบบจีน
การนับนิ้วแบบไทยกับแบบจีนมันก็มีส่วนคล้ายๆกันอยู่นะอย่างเช่น 1 – 5 เหมือนแบบไทยเลยแหละ

 

พินอิน Pīnyīn 拼音 เสียงพยัญชนะและเสียงสระในภาษาจีน

 

声母二十一个
[ Shēngmǔ èrshíyī gè เซิงหมู่เอ้อร์สืออีเก้อ ]

เสียงพยัญชนะ 21 ตัว

 

ริมฝีปาก

b [ปอ]   p [พอ]   m [มอ]   f [ฟอ]

ปุ่มเหงือก

d [เตอ]   t [เทอ]   n [เนอ]   l [เลอ]

เพดานอ่อน

   g [เกอ]   k [เคอ]   h [เฮอ]

เพดานแข็ง

   j [จี]   q [ชี]   x [ซี]

ปลายลิ้นและฟัน

   z [จือ]   c [ชือ]   s [ซือ]

ปลายลิ้นและเพดานแข็ง

   zh [จืฺอ]   ch [ชืฺอ]   sh [ซืฺอ]   r [ยืฺอ]

 

เสียงสระเดี่ยว 16 ตัว

韵母十六个 [ Yùnmǔ shíliù gè ยุ่นหมู่สือลิ่วเก้อ ]

 

a [อา]   o [โอ]   e [เออ]   ê [เอ]   

i [อี]   u [อู]   ü [อวี]

ai [อาย]   ei [เ-ย]   ao [เ-า]   ou [โอว]   

an [อัน]   en [เอิน]   ang [อัง]   eng [เอิง]   er [เออร์]

 

 

เสียงสระผสม

结合韵母 [ Jiéhé yùnmǔ เจี๋ยเหอยุ่นหมู่ ]

 

ia [เอีย]   iao [เอียว]   ie [เอีย]   iou [อิว]   

ian [เอียน]   in [อู]   iang [เอียง]   

ing [อิง]   iong [ยง]   ua [วา]   uo [อวอ]   

uai [วาย]   uei [เวย]   uan [วัน]   uen 

[เอวิน]   uang [วัง]  ueng [เวิง]  üe [เวีย] 

üan [เวียน]  ün [วิน]

พยัญชนะ j q x จะไม่ผสมเสียง u จะผสมกับเสียง ü แทน ถ้าเอาเสียงมาผสมกันจะไม่ใส่จุดบนหัวตัว ü

อย่างเช่น  üe jue     ün jun

üe > que     ün > qun

 

พยัญชนะ n l สามารถใช้สระได้ทั้งสองตัว u ü เมื่อนำตัว ü มาใช้จะมีจุดอยู่บนตัวตลอด

อย่างเช่น  nü

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here